Autorska prava

U svezi sadržaja koji se nalazi na svim Web stranicama i drugim materijalima čiji URL počinje sa https://www.kunalipa.com, pridržana su sva autorska prava utvrđena važećim Zakonom o autorskom pravu prema kojemu se kršenje autorskih prava smatra kaznenim djelom.
Prema zakonu, autorom se smatra osoba čije je ime i prezime (ili pseudonim) na djelu označeno, ukoliko se ne dokaže protivno.

Nemojte kopirati tekstove i slike s ovih Web stranica i prenositi ih na svojim Web stranicama, blogovima ili forumima. Ako vam se neki od sadržaja ovih Web stranica sviđa i željeli bi ga podijeliti s drugima, prenesite samo najzanimljiviji odlomak i stavite link na izvorni tekst. U protivnom nanosite štetu ovim Web stranicama udvostručavanjem sadržaja, a i kršite Zakon o autorskom pravu. Krajnja posljedica kršenja autorskih prava može biti zatvaranje vašeg web hosting accounta ili krivična prijava.

Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela objavom na Internetu, u tiskanom ili kakvom drugom obliku. Zakon izričito zabranjuje svako neovlašteno iskorištavanje tuđeg autorskog djela, kako cjeline tako i pojedinih dijelova, u neizmijenjenom obliku ili izmijenjeno prevođenjem, prilagođavanjem ili obradom djela. Autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo po odobrenju autora.

Autorska moralna prava čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom neovlaštenom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

Bez odobrenja autora dopušteno je pohranjivanje autorskog djela na disk ili drugo sredstvo pohrane podataka u svrhu korištenja materijala za vlastite potrebe, a također i doslovno navođenje ulomaka (citata) iz autorskog djela u svrhe predstavljanja djela, u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima postići, pod uvjetom da se naznači izvor ulomaka.

Za sve što nije navedeno u gornjem tekstu, vrijede odredbe Zakona o autorskom pravu objavljenog u Narodnim Novinama br. 167 od 7. listopada 2003.

Svi materijali na ovim Web stranicama preuzeti iz drugih izvora, koriste se kao neprofitni „fair use”. Gdje god je bilo moguće kontaktirani su autori i zatraženo je njihovo odobrenje.

Ukoliko imate pitanja u svezi autorskih prava na objavljene materijale ili smatrate da su povrijeđena Vaša autorska prava, obratite se na webmasterov e-mail.