Katarina Zrinska

Hrvatska narodna banka, u suradnji s Čakovečkom bankom d.d. Čakovec u sklopu serije prigodnoga kovanog novca pod nazivom „Znamenite Hrvatice”, izdala je srebreni kovani novac od 200 kuna posvećen Katarini Zrinskoj, književnici, velikoj domoljupki i mučenici, duhovnom pokretaču u oslobađanju od tuđinskih stega.
Ana Katarina Zrinska (1652.-1673.) bila je kći Vuka Krste Frankopana, supruga Petra Zrinskog, podržavala protuhabsburšku urotu te je 1670. zatočena u samostanu u Grazu gdje je i umrla.

E.46 - 200 kuna

(ref: KM#80)

Katarina Zrinska

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 40 mm; 33,63 g (1,00015 oz ASW)
Naklada: 2000 kom.
U prodaji: 25. studenog 1999.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 117/9.11.1999.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Hrvatska narodna banka, u suradnji s Čakovečkom bankom d.d.
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 416 kn + PDV (početno 260 kn). U prodaji isključivo putem Čakovečke banke d.d.

LICE
Na kvadratnoj podlozi, smještenoj u središnjem dijelu, prikaz je portreta Katarine Zrinske. Uz lijevu i donju stranicu kvadrata ispisano je ime i prezime književnice „KATARINA ZRINSKA”. Iznad gornje i desne stranice kvadrata istaknute su godine njezina rođenja i smrti „1625.” i „1673.”.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikaz je staroga grada Čakovca, položen na kvadratnu podlogu. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, prikaz je grba Republike Hrvatske ispod kojeg je istaknuta godina „1999.”. Lijevo i desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”. Između donje stranice kvadratne podloge i ruba kovanog novca, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti „200 KUNA”.